Als je door een veganist onderzoek laat doen naar de ‘kwalitatieve opbrengsten’ van vlees ligt het onderzoeksresultaat vooraf vast. Deze gedachte kwam bij ons op toen we het advies lazen dat op 23 oktober 2020 door het College van Rijksadviseurs gepubliceerd is. De persoonlijke aversie van Benno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) tegen grootschalige reclamemasten leidde tot een -ons inziens- persoonlijk pamflet en niet tot een gefundeerd en onafhankelijk onderzoek.
NABB adviseert sinds 2004 meer dan 175 gemeenten en andere overheidsinstellingen in Nederland en België op het gebied van buitenreclame (marktverkenning, reclamebeleid, aanbestedingen). Onze visie is gebaseerd op deze langdurige ervaring.
Conclusies & voorstel tot dialoog
Het advies en de aangedragen stellingen stroken niet met de waarheid. Onze belangrijkste conclusies zijn de volgende:
Via de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn zaken goed geregeld. Al of niet voortvloeiend hieruit zijn partijen (gemeenten, provincies, exploitanten, Rijkswaterstaat) al vaak met elkaar in dialoog op welke wijze reclame in de maatschappij (on)mogelijk is.
De vormgevingseisen en plaatsingscriteria zijn geregeld in het bestemmingsplan, Bouwbesluit, welstandsnota’s en het reeds bestaande afwegingskader van Rijkswaterstaat (de zogenaamde slagboomcriteria). Een verdere dialoog tussen gemeenten, provincies, exploitanten en Rijkswaterstaat is echter zeker zinvol. Want op basis van dat overleg kunnen gemeentes voor reclameposities op haar grond via haar aanbestedingsvoorwaarden mogelijk verbeterde eisen en criteria opstellen.
Gemeenten dienen naar onze mening deze verantwoordelijkheden te behouden, zij zijn namelijk zelf goed in staat te bepalen hoe hun openbare ruimte ingericht wordt. En opbrengsten realiseren via de verhuur van grond. Het zal iedereen duidelijk zijn dat gemeenten financieel in zwaar weer verkeren en (extra) inkomsten hard kunnen gebruiken.
Het groeiende aantal (illegale) reclameobjecten op privaat terrein en kantoren is naar onze mening een veel groter probleem dan de goed gereguleerde reclamemasten op gemeentelijk grondgebied.
Het ‘pamflet’ is te vinden op de website: ‘Wat doet dat daar (advies over lichtmasten in het landschap)
Er worden vijf adviezen gegeven aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken:

  1. Breng de huidige reclamemasten en andere reclamedragers in kaart.
  2. Ontwikkel een reclamebeleid voor de snelwegomgeving.
  3. Verbied nieuwe reclamedragers in de snelwegzone.
  4. Verbied de digitalisering van de bestaande reclamedragers.
  5. Handhaaf de bestaande regels.

Visie NABB
De adviezen van het college van Rijksadviseurs zijn gebaseerd op een aantal stellingen, welke wij hieronder tegen het licht houden.
A. Reclame rukt op en met name de snelweg wordt steeds meer een commerciële omgeving
Het aantal door gemeente vergunde reclameobjecten daalt de laatste 20 jaar significant (minder vrijstaande reclamevitrines, minder billboards). In 40 jaar tijd is het aantal commerciële reclamemasten gegroeid tot in totaal meer dan 120. In diezelfde periode is het aantal nieuwe snelwegen overigens sterk(er) gegroeid. Het aantal nieuwe masten groeit jaarlijks niet of nauwelijks (de komst van nieuwe reclamemasten wordt gecompenseerd doordat ook reclamemasten verdwijnen). Plannen voor nieuwe locaties sneuvelen vaak door ruimtelijke voorschriften.
De snelweg als commerciële omgeving wordt met name gevoed door de aan de snelweg ontwikkelde bedrijventerreinen, fastfood strips, restaurants, pick-up points van supermarkten, auto- en meubelboulevards (zie The Wall A2 Utrecht) met haar bedrijfsreclames en de vercommercialisering van de verzorgingsplaatsen (van de Rijksoverheid zelf). De begroting van veel gemeenten bevindt zich in zwaar weer en er wordt gezocht naar aanvullende inkomsten. Reclame-inkomsten uit een reclamemast kunnen daar een bijdrage in leveren. Een andere overweging voor een gemeente is dat een reclamemast als landmark kan fungeren voor een gemeente zelf dan wel de (bedrijfs)activiteiten in een regio.
B. De digitalisering van buitenreclame heeft een tweeledig negatief effect: door de beeldwisseling kunnen boodschappen niet meer ontlopen worden en ze stralen meer licht uit en dus meer opvallen.
Aan de digitalisatie kleven volgens de adviseur grote bezwaren, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Een persoonlijke aversie wordt met persoonlijke argumenten omkleed, terwijl juist het wetenschappelijke kader ontbreekt. De voordelen van digitalisatie worden nergens genoemd. Reclamemasten in het bijzonder hebben tegenwoordig een grotere (maatschappelijke) functie dan alleen de reclame. Ze worden door telecombedrijven (onzichtbaar) gebruikt om een goed landelijk communicatienetwerk te garanderen voor omwonenden, passanten en hulpdiensten. Ze zijn uitgerust met camera’s voor bewaking van de (verkeer)veiligheid door o.a. de VID en Rijkswaterstaat. De digitale schermen zijn gekoppeld aan nationale alarm netwerken zoals Amber Alert en NL Alert. Ze worden gebruikt voor crowd control relevante informatie waarmee steden nu al bezoekers en supportersstromen reguleren. Smart city achtige toepassingen. En natuurlijk, ze worden als communicatiemiddel gebruikt voor reclame en door de overheid zelf om maatschappelijke relevante issues te communiceren zoals Corona campagnes.
Digitale schermen stralen overigens (mits goed ingesteld) veel minder (strooi) licht uit dan de aangelichte reclames (circa 30 cd/m2 versus 90 cdm2). Op heel veel locaties gaat in de nacht de verlichting uit. Alle reclamemasten van de commerciële exploitanten voldoen aan de eisen van de NSVV ten aanzien lichthinder (een onafhankelijk instituut die met de Richtlijn Lichthinder juist een duidelijk werkbaar kader geschapen hebben).
Door de digitalisatie is er sprake van een grote vermindering van productie en ontzorging van PVC reclamedoeken en de logistieke handling door installatiebedrijven. Daarmee wordt een aanzienlijke CO2 reductie gerealiseerd.
Het zijn juist de illegaal geplaatste schermen die een smet werpen op de professioneel opererende reclamebranche. In dat kader is NABB het eens met het advies dat gemeenten actiever moeten gaan handhaven. Wij onderschrijven dat het bij veel gemeenten ontbreekt aan effectieve handhaving. Bedrijven plaatsen illegaal (ook vaak digitaal) borden op eigen terrein, aan panden of in weilanden. Wellicht dat de eerste druk op een openbare ruimte verlaagd kan worden door het uitoefenen van effectieve handhaving.
C. Wereldwijd groeit het maatschappelijk verzet tegen reclame in de openbare ruimte en het zijn steden die daarbij het voortouw nemen.
Dit is niet correct. Wij verwijzen naar een artikel op NABB van 1 mei 2020 (‘Rebellen tegen reclame‘) waar wij specifiek op dit onderwerp ingaan. Verder is het goed om te weten dat het aantal reclameobjecten in Nederland traditioneel veel lager is dan in de meeste omringende landen.
D. Als het steden lukt om de commerciële aanslag op de aandacht te verminderen, mag het landschap niet achterblijven. Juist in een landelijke omgeving moeten de strengst denkbare restricties gelden.
De reclamemasten zijn volgens de geldende procedures gerealiseerd. Vroeger hadden we in Nederland de Wet Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. De omgevingsvergunning heette toen bouwvergunning en moest ook toen voldoen aan het bestemmingsplan. En afwijken van het bestemmingsplan via bijvoorbeeld artikel 19 WRO ging – net zoals nu – ook niet zo maar. De bouwplannen van reclamemasten (in landelijke gebieden) moeten net zoals ieder ander bouwwerk getoetst worden aan het bestemmingsplan. De grootste wettelijke zorgvuldigheid zit in het bestemmingsplan van de gemeente. De reclamemast moet daar aan voldoen. Als dat niet het geval is, kan er alleen in het geval van een goede ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan worden afgeweken. Toetsing aan bijvoorbeeld provinciale verordening, welstandsnota’s en beoordeling door welstandscommissie komen in dergelijke gevallen dan ook in beeld.
 
 

Na een mede door NABB begeleidde aanbesteding selecteerde de gemeente Utrecht in 2018 Ocean Outdoor Nederland als exploitant van een nieuwe reclamemast langs de A2 (ter hoogte van The Wall). De komst van de reclamemast is ook aangegrepen om een mooie plek voor wilde bijen te maken. In een bloemenweide langs de A2 staat inmiddels de nieuwe reclamemast die tegelijkertijd functioneert als bijenhotel. Meer informatie en een film over dit project is te vinden op de volgende website: www.utrecht.nl/bijenhotel
“Bloemen en planten in en om de stad zijn belangrijk, omdat insecten en dieren zo een beter leefgebied krijgen”, aldus wethouder Openbare ruimte Kees Diepeveen. “Dit bijenhotel met daaronder een bloemenveld van 7.000 m2 is een bijzonder natuur inclusief ontwerp, dat helpt bij het beschermen van bijen en bijdraagt aan de biodiversiteit. Ik hoop dat dit idee Utrechters inspireert om ook iets voor bijen te doen. Bijvoorbeeld met meer bloemen in de tuin of op het balkon, het aanleggen van een groen dak of door het ophangen van een bijenhotel.”
Bijenhotel en bloemenweide
Rondom de 28 meter hoge mast zit een stalen honingraatstructuur met ruim 200 nestkasten voor bijen en vlinders. Ook is er een bloemenweide van 7.000 m2 aangelegd met meer dan 40 soorten inheemse bloemen, zodat de bijen makkelijk aan voedsel komen. Het bijenhotel is bedoeld voor wilde bijen, waarvan de meeste alleen leven, dus niet zoals honingbijen in een groot bijenvolk. Deze bijen zoeken stuifmeel en nectar in een straal van 200 meter van hun nestplaats. Ook zijn er open zandplekken en heuveltjes aangelegd voor de bijen die een nest in de grond maken. Een bijenexpert gaat het bijenhotel en het bloemrijke gebied monitoren om te zien welke bijensoorten er leven.
Educatie op basisscholen
Aan de komst van het bijenhotel is een educatieprogramma voor Utrechtse basisscholen gekoppeld, dat wordt verzorgd door Honey Highway. In mei en juni ontvingen meer dan 5.000 Utrechtse basisschoolkinderen werkbladen over bijen en gratis zakjes bloemzaden voor in totaal 50.000 m2 wilde bloemen. Ook kunnen zij een gratis praktijkles ‘Red de bij’ aanvragen. Tijdens deze interactieve les leren kinderen wat de verschillen zijn tussen wilde bijen, honingbijen en hommels, hoe bijen stuifmeel verzamelen en kunnen ze een bijenraat en bijenkorf bekijken.
Duurzame mast
Bij het inrichten van de stad werd gezocht naar een combinatie van functionaliteit (reclamemast, bushokje) en het vergroenen van de stad, met zorg voor dieren en het klimaat. In de aanbesteding voor deze reclamemast stelde de gemeente eisen aan duurzaamheid, circulariteit, laag energieverbruik en een zo goed mogelijke inpassing. Ocean Outdoor Nederland kwam met het innovatieve idee om een groot bijenhotel rond de mast te plaatsen. De reclamemast is gemaakt van gerecycled staal en is energiezuinig. De reclameschermen hebben ledverlichting en dimmen automatisch als het ’s avonds donker wordt en ze gaan ’s nachts tussen 01.00 – 05.00 uur uit. De nestkasten zijn gemaakt door Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Utrecht zet zich in voor bijen
Met dit bijenhotel en de groene bushokjes wil de gemeente aandacht vragen voor de situatie van bijen. Er komen in Nederland zo’n 360 soorten bijen voor, waarvan de helft is bedreigd. In Utrecht komen ruim 70 bijensoorten voor, waaronder ook zeldzame soorten. Vorig jaar won de gemeente de European Bee Award voor onze hulp bij het beschermen van bijen met de groene bushokjes.

Clear Channel Nederland heeft het herkenbare reclameobject langs de A4, vroeger bekend als ‘de vis’, gedigitaliseerd. Het object (Clear Channel spreekt van een mast, maar dat is toch iets teveel voor een object dat direct op het maaiveld staat) is voorzien van twee LED-schermen van ruim 13 meter bij 7 meter (91 m²) en is na de digitalisering omgedoopt tot ‘The Box’. Na een korte testperiode is de mast sinds eind februari officieel in gebruik. 
Uit het persbericht van Clear Channel:
De reclamemast tussen Schiphol en Hoofddorp, nabij de afslag Hoofddorp, is afgelopen maand volledig gerenoveerd. De digitale schermen bestaan uit meer dan 5,5 miljoen LED-lampjes. “The Box is een mooie toevoeging aan ons digitale portfolio. Door de ruim 2 miljoen mensen die wekelijks langs The Box rijden, is dit een erg interessante locatie voor onze adverteerders. We zijn trots dat de schermen geplaatst zijn en dat we sinds vandaag ‘live’ zijn met de full ownership campagne van Hyundai.“, aldus Raymond van Kasterop, Sales & Marketing Director bij Clear Channel Nederland. 
“Door de digitalisering van out of home objecten zijn er steeds meer creatieve mogelijkheden om te adverteren. Met out of home adverteer je midden in het Umfeld van autorijdend Nederland en The Box is een herkenningspunt voor velen. We vinden het dan ook geweldig dat we met de innovatieve Hyundai KONA Electric als eerste adverteerder op The Box te kunnen adverteren.”, aldus Jelle Holdinga, Manager Marketing & Communication bij Hyundai Motor Netherlands. 

Na een (mede door NABB begeleidde) aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Utrecht exploitant Interbest de opdracht gegund om een wel erg bijzondere reclamemast te gaan realiseren. Langs de A2 (oostzijde, tegenover The Wall) komt een 30-meter hoge reclamemast die voorzien wordt van twee grote led-schermen (de lichtsterkte wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht en er zal worden voldaan aan de eisen die Rijkswaterstaat hiervoor stelt). Tussen 01.00 uur en 05.00 uur ‘s zal sowieso geen reclameuiting te zien zijn.
Interbest besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, zo wordt onder meer gebruik gemaakt van materialen van oude masten.
De mast zelf gaat ook functioneren als bijenhotel. De mast krijgt een honingraatstructuur van staal, gevuld met FSC-houten delen en nestkasten voor de bijen. Voeding krijgen de bijen via de bloemen in de berm, ingezaaid met speciaal samengesteld biologisch meerjarig bloemenzaad. De mast moet daarmee een nestelplek voor wilde bijen, hommels en vlinders worden. Garanties worden daar natuurlijk niet voor gegeven, de bijen komen, of ze komen niet.
Gemeld wordt dat Utrecht de eerste stad in de wereld is die een reclamemast krijgt die ook functioneert als bijenhotel.
De reclamemast zal naar verwachting in de loop van 2019 gerealiseerd worden.
Op de foto is een montage te zien zoals ingediend door Interbest bij haar inschrijving.
Bronnen: De Utrechtse Internetcourant, Algemeen Dagblad

Beyond Outdoor en BNR Nieuwsradio hebben een innovatieve partnership gesloten. Vanaf eind juni zijn tijdens de ochtend- en avondspits realtime actualiteiten en headlines op de digitale reclamemasten langs de snelwegen te zien. De automobilist ziet dat er ‘een aanslag in België’ gaande is en kan voor achtergrondinformatie direct overschakelen naar BNR Nieuwsradio.
“Vroeger werd de outdoor reclame analoog weergegeven op grote doeken”, vertelt Sander van Meurs, marketing manager bij BNR. “Tegenwoordig zijn er steeds meer digitale reclamemasten, maar de mogelijkheden daarvan worden nog niet optimaal benut. In samenwerking met Beyond Outdoor hebben we een toepassing bedacht waarmee we de reclamemasten en onze redactie realtime met elkaar koppelen. Dat geeft de mogelijkheid om realtime uit te zenden op de 106m2 grote schermen.”
Beyond Outdoor directeur Danny Tournier: “Door het weergeven van actuele informatie verhogen wij de attentiewaarde van onze digitale objecten. Bestuurders hebben nog meer aandacht voor onze reclames en dat maakt adverteren nóg aantrekkelijker.”
Binnen de spitsuren krijgt de automobilist te zien wat voor programma er op BNR uitgezonden wordt en wie het presenteert. Ook staan belangrijke interviews vermeld. En, zodra de ‘breaking news’ jingle op de radio draait, geven de schermen direct de headline weer. “Zo vragen wij niet alleen aandacht voor ons merk, maar voorzien we ook in onze taak om mensen te informeren”, zegt Van Meurs.
De actualiteiten en headlines zijn vanaf eind juni te zien op drie reclamemasten langs de A16 bij Moerdijk, de A20 bij Gouda en de A27 bij Houten. Hiermee bereikt Beyond Outdoor meer dan miljoen passanten. Later dit jaar wordt de technologie die in nauwe samenwerking met Broadsign en disxt ontwikkeld is ook ingezet op de vier nieuwe locaties van Beyond Outdoor en via andere reclamenetwerken.

In de afgelopen twee jaar hebben wij regelmatig bericht over nieuwe reclamemasten. Veel daarvan worden geplaatst in de Randstad, maar ook elders in het land groeit dit segment. Naast afslag 15, Breda centrum, van de A27 is de Bontemast geplaatst. Een 40 meter hoge reclamemast met zowel boarding als twee 60m2 LED schermen.

De Bontemast heeft daarnaast samen met het bedrijf Living Projects de toepassing geïnstalleerd om de gehele mast middels LED verlichting mee te kunnen sturen met de reclame op het LED scherm.Een unieke locatie, met veel dynamiek, veel passanten en diverse mogelijkheden voor zowel statische als bewegende reclame; de Bontemast.

De Bontemast is een ‘kleurige verzameling van onderdelen’, vandaar de naam. Op het stalen onderstel zijn 54 ledlichtarmaturen aangebracht. Het licht op de staalconstructie past zich aan aan de kleuren die gebruikt worden in de advertenties op die schermen. Vandaar dat de mast dan weer rood, blauw, groen of wit is aangelicht. Volgens de eigenaar van de mast bedragen de maandelijkse energiekosten €350.

De Bontemast staat uit tussen 2.00 en 6.00 uur in de nacht.

De mast wordt geëxploiteerd door het bedrijf Bontemast.

899215317_399945546_01

De ontwikkeling van de digitale reclamemasten gaat onverminderd door. In de afgelopen weken zijn maar liefst drie reclamemasten opgeleverd.

  1. Clear Channel Hillenaar presenteerde medio november haar tweede digitale Reclamemast. De bestaande analoge zijdes van Reclamemast Rotterdam A16 zijn vervangen door drie digitale LED-schermen. De mast is per direct inzetbaar en wordt onder de naam ‘Triple Digital’ verkocht. De Triple Digital is 30 meter hoog en heeft in totaal 300m2 aan advertentieoppervlak.
  2. Begin november is een reclamemast van OOHA Media met 2 digitale schermen van 138 m2 live gegaan langs de A12 richting Den Haag ter hoogte van Zoetermeer. Het totale netwerk van OOHA Media bestaat daarmee inmiddels uit 6 masten met 9 vlakken waarvan er 7 digitaal zijn. Zo wil het bedrijf doorgroeien naar een landelijk netwerk met 10 tot 12 digitale reclamemasten.
  3. Op nog geen 35 meter van de rijbaan heeft Beyond Outdoor een reclamemast geplaatst aan de A27 ter hoogte van knooppunt Lunetten. Een digitaal vlak van 106m2 en een analoog vlak. Dit is de derde reclamemast van Beyond Outdoor en ook dit bedrijf heeft concrete plannen om verder te groeien. 

Lees meer

Met de nieuwste digitale reclamemast langs de Ring A10 Amsterdam bij de Coentunnel, brengt Interbest haar digitale Randstad netwerk op 9 locaties van in totaal 945m² LED. Interbest is de afgelopen jaren in hoog tempo bezig geweest haar beste locaties te digitaliseren om adverteerders en bureau’s nieuwe en spraakmakende reclamemogelijkheden te bieden.
interbest-coentunnel
 
Interbest noemt dit broadcasting 2.0: een gegarandeerd bereik met de flexibiliteit van internet. Adverteerders kunnen zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week, hun content via hun mobiel (of ieder ander scherm) in 3 klikken aanpassen.
De mogelijke flexibiliteit in vorm, inhoud en timing zorgt ervoor dat campagnes creatiever, slimmer en effectiever kunnen worden. Voorbeelden waren campagnes die alleen in de ochtendspits te zien waren, boven de 20°C te zien waren, online campagnes die ´live´ werden uitvergroot, koppelingen met facebook en andere externe data (o.a. TomTom). Spraakmakend was het live broadcasten van catwalk shows in samenwerking met de Amsterdam FashionWeek, het live broadcasten van RTL Boulevard, en het live starten van een reusachtige digitale aftelklok door Burgemeester van der Laan voor Sail.

De grootste exploitant van reclamemasten (Interbest) en de grootste posterspecialist (Kinetic) hebben gezamenlijk met het bureau Neurensics (neuromarketing research) onderzoek uitgevoerd naar de impact van locatie en formaat bij Out-of-Home reclame.
Deze bedrijven melden dat het gelukt is om de emotionele impact van buitenreclame te kwantificeren. De meest betrouwbare manier waarop je dit kan onderzoeken is door het brein van mensen uit te lezen en daarom werd neuro-onderzoeksbureau Neurensics ingeschakeld. Het is de eerste keer in Nederland dat proefpersonen in een MRI-scanner werden gelegd om te kijken wat er precies gebeurt in de hersenen zodra consumenten geconfronteerd worden met commerciële Out of Home uitingen.
Partijen wilden onderzoeken hoe de emotionele verwerking beïnvloed wordt door locatie en formaat van de reclame uiting. Interbest hoopte en verwachtte natuurlijk dat formaat een positief effect zou hebben. En ja: formaat speelt de belangrijkste rol bij de emotionele verwerking van uitingen.
Emotionele impact wordt tot 84% verhoogd
Onderzocht zijn reclamemasten, billboards en abri’s. Vergeleken met reclame in een abri is de emotionele impact van een billboard tot 77% sterker en van een reclamemast tot 84% sterker. Formaat is king, concluderen de onderzoekers. Billboards en masten differentiëren duidelijk tussen de positieve en negatieve emoties. Dit betekent dat als een uiting een positief gevoel uitdraagt, deze nog positiever overkomt bij de consument indien de uiting op groot formaat wordt getoond. Andersom geldt dit ook voor uitingen met een sterk negatief component. Een poster voor een enge horrorfilm is op een mast of billboard nog beter angst of gevaar uit te dragen dan op een abri.
Digitaal met animatie versterkt effect met 10%
Dit effect wordt nog sterker uitvergroot op bij een digitale uiting. Zowel positieve als negatieve emoties worden dan nog meer versterkt ten opzichte van de conventionele uiting. Uitgedrukt in factoren geeft digitaal een extra lift van 10 procent. Alle uitingen die op de digitale masten zijn getoond, waren licht geanimeerd. De meeste digitale uitingen zijn nog niet geanimeerd, maar gezien de impact loont het dus voor adverteerders om animatie toe te voegen aan hun digitale uiting, aldus het onderzoek.
Locatie heeft ook effect op impact van de uiting
Formaat speelt de belangrijkste rol bij de emotionele verwerking, maar ook locatie heeft een significante invloed op de emotionele impact van de uitingen. Een Umfeld waarbij alertheid is gewenst van de weggebruiker kan ervoor zorgen dat de impact van de uiting daalt, denk aan locaties met kruispunten of rode stoplichten Afhankelijk van de ‘negatieve’ situatie kan dit oplopen tot een daling van 73 procent. Maar een groen stoplicht kan de emotionele impact tot 27 procent laten stijgen.
Onderzoeksopzet
Het is de eerste keer in Nederland dat proefpersonen in een MRI-scanner werden gelegd om te kijken wat er precies gebeurt in de hersenen zodra consumenten geconfronteerd worden met commerciële Out of Home uitingen. Voor de onderzoeken zijn in totaal 48 mensen gescand en meer dan 25.000 hersenscans van het hele brein geanalyseerd. Terwijl de proefpersonen in de scanner lagen, werd een film getoond waarin ze beelden zagen van een autorit waarbij langs de verschillende formaten -abri’s, billboards en masten- werd gereden. In de diverse formaten zaten exact dezelfde uitingen. Daarvóór hadden de proefpersonen de film al in 3D bekeken, zodat de ruimtelijke aspecten van de formaten goed overkomen.
Door op deze nieuwe virtuele manier te werken kon het onderzoek zo ecologisch valide mogelijk worden uitgevoerd, omdat alle omgevingsfactoren gecontroleerd waren. Voor het Umfeldonderzoek is er een experiment opgezet dat is ontworpen als een fake theorie rij-examen. De proefpersonen moesten bepalen of ze bij elke situatie moeten remmen of niets hoeven te doen. Naast elke verkeerssituatie zijn negatieve en positieve posters weergegeven. Tijdens de taak werd de hersenactiviteit gemeten. De emotionele impact werd berekend door de breinreacties op negatieve en positieve posters met elkaar te vergelijken tussen de verschillende formaat- en Umfeldcondities.
Ter illustratie: welke invloed heeft Umfeld?
kineticumfeld

Nieuwe exploitant Beyond Outdoor presenteert zich
De markt van reclamemasten ontwikkelt zich de laatste jaren snel. Marktleider Interbest heeft inmiddels als zeven masten voorzien van een groot LED-scherm. Clear Channel heeft een dubbelzijdige reclamemast langs de nieuwe snelweg A5 gerealiseerd en OOHA Media heeft ook al op vijf locaties LED-schermen geïnstalleerd.
Adverteerders krijgen nu nog meer mogelijkheden door de komst van een nieuwe exploitant, Beyond Outdoor. Deze Rotterdamse onderneming heeft langs de A16 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder een 20 meter hoge reclamemast geïnstalleerd, met aan een zijde een 106m2 groot LED-scherm van hoge kwaliteit (16 pitch). De A16 is de belangrijkste verkeersader tussen Rotterdam en Breda.
Beyond Outdoor kiest voor de strategie om adverteerders een loop te bieden van 6 seconden, echter slechts met drie adverteerders (andere exploitanten kiezen meestal voor een loop van 24 seconden – dus vier adverteerders). Meer attentiewaarde voor de hoofdsponsors derhalve.
Dit is de eerste reclamemast van Beyond Outdoor. Over een paar weken zal ook een reclamemast bij Gouda (A20) gerealiseerd worden en vermoedelijk voor het eind van dit jaar ook een reclamemast langs de A27 bij Houten. Kortom, meer mogelijkheden voor adverteerders zodat dit segment vermoedelijk verder zal doorgroeien.