Weerstand tegen grote reclamemasten

Als je door een veganist onderzoek laat doen naar de ‘kwalitatieve opbrengsten’ van vlees ligt het onderzoeksresultaat vooraf vast. Deze gedachte kwam bij ons op toen we het advies lazen dat op 23 oktober 2020 door het College van Rijksadviseurs gepubliceerd is. De persoonlijke aversie van Benno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) tegen grootschalige reclamemasten leidde tot een -ons inziens- persoonlijk pamflet en niet tot een gefundeerd en onafhankelijk onderzoek.
NABB adviseert sinds 2004 meer dan 175 gemeenten en andere overheidsinstellingen in Nederland en België op het gebied van buitenreclame (marktverkenning, reclamebeleid, aanbestedingen). Onze visie is gebaseerd op deze langdurige ervaring.
Conclusies & voorstel tot dialoog
Het advies en de aangedragen stellingen stroken niet met de waarheid. Onze belangrijkste conclusies zijn de volgende:
Via de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn zaken goed geregeld. Al of niet voortvloeiend hieruit zijn partijen (gemeenten, provincies, exploitanten, Rijkswaterstaat) al vaak met elkaar in dialoog op welke wijze reclame in de maatschappij (on)mogelijk is.
De vormgevingseisen en plaatsingscriteria zijn geregeld in het bestemmingsplan, Bouwbesluit, welstandsnota’s en het reeds bestaande afwegingskader van Rijkswaterstaat (de zogenaamde slagboomcriteria). Een verdere dialoog tussen gemeenten, provincies, exploitanten en Rijkswaterstaat is echter zeker zinvol. Want op basis van dat overleg kunnen gemeentes voor reclameposities op haar grond via haar aanbestedingsvoorwaarden mogelijk verbeterde eisen en criteria opstellen.
Gemeenten dienen naar onze mening deze verantwoordelijkheden te behouden, zij zijn namelijk zelf goed in staat te bepalen hoe hun openbare ruimte ingericht wordt. En opbrengsten realiseren via de verhuur van grond. Het zal iedereen duidelijk zijn dat gemeenten financieel in zwaar weer verkeren en (extra) inkomsten hard kunnen gebruiken.
Het groeiende aantal (illegale) reclameobjecten op privaat terrein en kantoren is naar onze mening een veel groter probleem dan de goed gereguleerde reclamemasten op gemeentelijk grondgebied.
Het ‘pamflet’ is te vinden op de website: ‘Wat doet dat daar (advies over lichtmasten in het landschap)
Er worden vijf adviezen gegeven aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken:

 1. Breng de huidige reclamemasten en andere reclamedragers in kaart.
 2. Ontwikkel een reclamebeleid voor de snelwegomgeving.
 3. Verbied nieuwe reclamedragers in de snelwegzone.
 4. Verbied de digitalisering van de bestaande reclamedragers.
 5. Handhaaf de bestaande regels.

Visie NABB
De adviezen van het college van Rijksadviseurs zijn gebaseerd op een aantal stellingen, welke wij hieronder tegen het licht houden.
A. Reclame rukt op en met name de snelweg wordt steeds meer een commerciële omgeving
Het aantal door gemeente vergunde reclameobjecten daalt de laatste 20 jaar significant (minder vrijstaande reclamevitrines, minder billboards). In 40 jaar tijd is het aantal commerciële reclamemasten gegroeid tot in totaal meer dan 120. In diezelfde periode is het aantal nieuwe snelwegen overigens sterk(er) gegroeid. Het aantal nieuwe masten groeit jaarlijks niet of nauwelijks (de komst van nieuwe reclamemasten wordt gecompenseerd doordat ook reclamemasten verdwijnen). Plannen voor nieuwe locaties sneuvelen vaak door ruimtelijke voorschriften.
De snelweg als commerciële omgeving wordt met name gevoed door de aan de snelweg ontwikkelde bedrijventerreinen, fastfood strips, restaurants, pick-up points van supermarkten, auto- en meubelboulevards (zie The Wall A2 Utrecht) met haar bedrijfsreclames en de vercommercialisering van de verzorgingsplaatsen (van de Rijksoverheid zelf). De begroting van veel gemeenten bevindt zich in zwaar weer en er wordt gezocht naar aanvullende inkomsten. Reclame-inkomsten uit een reclamemast kunnen daar een bijdrage in leveren. Een andere overweging voor een gemeente is dat een reclamemast als landmark kan fungeren voor een gemeente zelf dan wel de (bedrijfs)activiteiten in een regio.
B. De digitalisering van buitenreclame heeft een tweeledig negatief effect: door de beeldwisseling kunnen boodschappen niet meer ontlopen worden en ze stralen meer licht uit en dus meer opvallen.
Aan de digitalisatie kleven volgens de adviseur grote bezwaren, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Een persoonlijke aversie wordt met persoonlijke argumenten omkleed, terwijl juist het wetenschappelijke kader ontbreekt. De voordelen van digitalisatie worden nergens genoemd. Reclamemasten in het bijzonder hebben tegenwoordig een grotere (maatschappelijke) functie dan alleen de reclame. Ze worden door telecombedrijven (onzichtbaar) gebruikt om een goed landelijk communicatienetwerk te garanderen voor omwonenden, passanten en hulpdiensten. Ze zijn uitgerust met camera’s voor bewaking van de (verkeer)veiligheid door o.a. de VID en Rijkswaterstaat. De digitale schermen zijn gekoppeld aan nationale alarm netwerken zoals Amber Alert en NL Alert. Ze worden gebruikt voor crowd control relevante informatie waarmee steden nu al bezoekers en supportersstromen reguleren. Smart city achtige toepassingen. En natuurlijk, ze worden als communicatiemiddel gebruikt voor reclame en door de overheid zelf om maatschappelijke relevante issues te communiceren zoals Corona campagnes.
Digitale schermen stralen overigens (mits goed ingesteld) veel minder (strooi) licht uit dan de aangelichte reclames (circa 30 cd/m2 versus 90 cdm2). Op heel veel locaties gaat in de nacht de verlichting uit. Alle reclamemasten van de commerciële exploitanten voldoen aan de eisen van de NSVV ten aanzien lichthinder (een onafhankelijk instituut die met de Richtlijn Lichthinder juist een duidelijk werkbaar kader geschapen hebben).
Door de digitalisatie is er sprake van een grote vermindering van productie en ontzorging van PVC reclamedoeken en de logistieke handling door installatiebedrijven. Daarmee wordt een aanzienlijke CO2 reductie gerealiseerd.
Het zijn juist de illegaal geplaatste schermen die een smet werpen op de professioneel opererende reclamebranche. In dat kader is NABB het eens met het advies dat gemeenten actiever moeten gaan handhaven. Wij onderschrijven dat het bij veel gemeenten ontbreekt aan effectieve handhaving. Bedrijven plaatsen illegaal (ook vaak digitaal) borden op eigen terrein, aan panden of in weilanden. Wellicht dat de eerste druk op een openbare ruimte verlaagd kan worden door het uitoefenen van effectieve handhaving.
C. Wereldwijd groeit het maatschappelijk verzet tegen reclame in de openbare ruimte en het zijn steden die daarbij het voortouw nemen.
Dit is niet correct. Wij verwijzen naar een artikel op NABB van 1 mei 2020 (‘Rebellen tegen reclame‘) waar wij specifiek op dit onderwerp ingaan. Verder is het goed om te weten dat het aantal reclameobjecten in Nederland traditioneel veel lager is dan in de meeste omringende landen.
D. Als het steden lukt om de commerciële aanslag op de aandacht te verminderen, mag het landschap niet achterblijven. Juist in een landelijke omgeving moeten de strengst denkbare restricties gelden.
De reclamemasten zijn volgens de geldende procedures gerealiseerd. Vroeger hadden we in Nederland de Wet Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. De omgevingsvergunning heette toen bouwvergunning en moest ook toen voldoen aan het bestemmingsplan. En afwijken van het bestemmingsplan via bijvoorbeeld artikel 19 WRO ging – net zoals nu – ook niet zo maar. De bouwplannen van reclamemasten (in landelijke gebieden) moeten net zoals ieder ander bouwwerk getoetst worden aan het bestemmingsplan. De grootste wettelijke zorgvuldigheid zit in het bestemmingsplan van de gemeente. De reclamemast moet daar aan voldoen. Als dat niet het geval is, kan er alleen in het geval van een goede ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan worden afgeweken. Toetsing aan bijvoorbeeld provinciale verordening, welstandsnota’s en beoordeling door welstandscommissie komen in dergelijke gevallen dan ook in beeld.
 
 

Bijenhotel (in een reclamemast) in Utrecht

Na een mede door NABB begeleidde aanbesteding selecteerde de gemeente Utrecht in 2018 Ocean Outdoor Nederland als exploitant van een nieuwe reclamemast langs de A2 (ter hoogte van The Wall). De komst van de reclamemast is ook aangegrepen om een mooie plek voor wilde bijen te maken. In een bloemenweide langs de A2 staat inmiddels de nieuwe reclamemast die tegelijkertijd functioneert als bijenhotel. Meer informatie en een film over dit project is te vinden op de volgende website: www.utrecht.nl/bijenhotel
“Bloemen en planten in en om de stad zijn belangrijk, omdat insecten en dieren zo een beter leefgebied krijgen”, aldus wethouder Openbare ruimte Kees Diepeveen. “Dit bijenhotel met daaronder een bloemenveld van 7.000 m2 is een bijzonder natuur inclusief ontwerp, dat helpt bij het beschermen van bijen en bijdraagt aan de biodiversiteit. Ik hoop dat dit idee Utrechters inspireert om ook iets voor bijen te doen. Bijvoorbeeld met meer bloemen in de tuin of op het balkon, het aanleggen van een groen dak of door het ophangen van een bijenhotel.”
Bijenhotel en bloemenweide
Rondom de 28 meter hoge mast zit een stalen honingraatstructuur met ruim 200 nestkasten voor bijen en vlinders. Ook is er een bloemenweide van 7.000 m2 aangelegd met meer dan 40 soorten inheemse bloemen, zodat de bijen makkelijk aan voedsel komen. Het bijenhotel is bedoeld voor wilde bijen, waarvan de meeste alleen leven, dus niet zoals honingbijen in een groot bijenvolk. Deze bijen zoeken stuifmeel en nectar in een straal van 200 meter van hun nestplaats. Ook zijn er open zandplekken en heuveltjes aangelegd voor de bijen die een nest in de grond maken. Een bijenexpert gaat het bijenhotel en het bloemrijke gebied monitoren om te zien welke bijensoorten er leven.
Educatie op basisscholen
Aan de komst van het bijenhotel is een educatieprogramma voor Utrechtse basisscholen gekoppeld, dat wordt verzorgd door Honey Highway. In mei en juni ontvingen meer dan 5.000 Utrechtse basisschoolkinderen werkbladen over bijen en gratis zakjes bloemzaden voor in totaal 50.000 m2 wilde bloemen. Ook kunnen zij een gratis praktijkles ‘Red de bij’ aanvragen. Tijdens deze interactieve les leren kinderen wat de verschillen zijn tussen wilde bijen, honingbijen en hommels, hoe bijen stuifmeel verzamelen en kunnen ze een bijenraat en bijenkorf bekijken.
Duurzame mast
Bij het inrichten van de stad werd gezocht naar een combinatie van functionaliteit (reclamemast, bushokje) en het vergroenen van de stad, met zorg voor dieren en het klimaat. In de aanbesteding voor deze reclamemast stelde de gemeente eisen aan duurzaamheid, circulariteit, laag energieverbruik en een zo goed mogelijke inpassing. Ocean Outdoor Nederland kwam met het innovatieve idee om een groot bijenhotel rond de mast te plaatsen. De reclamemast is gemaakt van gerecycled staal en is energiezuinig. De reclameschermen hebben ledverlichting en dimmen automatisch als het ’s avonds donker wordt en ze gaan ’s nachts tussen 01.00 – 05.00 uur uit. De nestkasten zijn gemaakt door Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Utrecht zet zich in voor bijen
Met dit bijenhotel en de groene bushokjes wil de gemeente aandacht vragen voor de situatie van bijen. Er komen in Nederland zo’n 360 soorten bijen voor, waarvan de helft is bedreigd. In Utrecht komen ruim 70 bijensoorten voor, waaronder ook zeldzame soorten. Vorig jaar won de gemeente de European Bee Award voor onze hulp bij het beschermen van bijen met de groene bushokjes.

De Vis wordt The Box

Clear Channel Nederland heeft het herkenbare reclameobject langs de A4, vroeger bekend als ‘de vis’, gedigitaliseerd. Het object (Clear Channel spreekt van een mast, maar dat is toch iets teveel voor een object dat direct op het maaiveld staat) is voorzien van twee LED-schermen van ruim 13 meter bij 7 meter (91 m²) en is na de digitalisering omgedoopt tot ‘The Box’. Na een korte testperiode is de mast sinds eind februari officieel in gebruik. 
Uit het persbericht van Clear Channel:
De reclamemast tussen Schiphol en Hoofddorp, nabij de afslag Hoofddorp, is afgelopen maand volledig gerenoveerd. De digitale schermen bestaan uit meer dan 5,5 miljoen LED-lampjes. “The Box is een mooie toevoeging aan ons digitale portfolio. Door de ruim 2 miljoen mensen die wekelijks langs The Box rijden, is dit een erg interessante locatie voor onze adverteerders. We zijn trots dat de schermen geplaatst zijn en dat we sinds vandaag ‘live’ zijn met de full ownership campagne van Hyundai.“, aldus Raymond van Kasterop, Sales & Marketing Director bij Clear Channel Nederland. 
“Door de digitalisering van out of home objecten zijn er steeds meer creatieve mogelijkheden om te adverteren. Met out of home adverteer je midden in het Umfeld van autorijdend Nederland en The Box is een herkenningspunt voor velen. We vinden het dan ook geweldig dat we met de innovatieve Hyundai KONA Electric als eerste adverteerder op The Box te kunnen adverteren.”, aldus Jelle Holdinga, Manager Marketing & Communication bij Hyundai Motor Netherlands. 

Utrecht krijgt bijenhotel als reclamemast

Na een (mede door NABB begeleidde) aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Utrecht exploitant Interbest de opdracht gegund om een wel erg bijzondere reclamemast te gaan realiseren. Langs de A2 (oostzijde, tegenover The Wall) komt een 30-meter hoge reclamemast die voorzien wordt van twee grote led-schermen (de lichtsterkte wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht en er zal worden voldaan aan de eisen die Rijkswaterstaat hiervoor stelt). Tussen 01.00 uur en 05.00 uur ‘s zal sowieso geen reclameuiting te zien zijn.
Interbest besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, zo wordt onder meer gebruik gemaakt van materialen van oude masten.
De mast zelf gaat ook functioneren als bijenhotel. De mast krijgt een honingraatstructuur van staal, gevuld met FSC-houten delen en nestkasten voor de bijen. Voeding krijgen de bijen via de bloemen in de berm, ingezaaid met speciaal samengesteld biologisch meerjarig bloemenzaad. De mast moet daarmee een nestelplek voor wilde bijen, hommels en vlinders worden. Garanties worden daar natuurlijk niet voor gegeven, de bijen komen, of ze komen niet.
Gemeld wordt dat Utrecht de eerste stad in de wereld is die een reclamemast krijgt die ook functioneert als bijenhotel.
De reclamemast zal naar verwachting in de loop van 2019 gerealiseerd worden.
Op de foto is een montage te zien zoals ingediend door Interbest bij haar inschrijving.
Bronnen: De Utrechtse Internetcourant, Algemeen Dagblad

‘BREAKING NEWS’ op reclamemasten langs snelwegen

Beyond Outdoor en BNR Nieuwsradio hebben een innovatieve partnership gesloten. Vanaf eind juni zijn tijdens de ochtend- en avondspits realtime actualiteiten en headlines op de digitale reclamemasten langs de snelwegen te zien. De automobilist ziet dat er ‘een aanslag in België’ gaande is en kan voor achtergrondinformatie direct overschakelen naar BNR Nieuwsradio.
“Vroeger werd de outdoor reclame analoog weergegeven op grote doeken”, vertelt Sander van Meurs, marketing manager bij BNR. “Tegenwoordig zijn er steeds meer digitale reclamemasten, maar de mogelijkheden daarvan worden nog niet optimaal benut. In samenwerking met Beyond Outdoor hebben we een toepassing bedacht waarmee we de reclamemasten en onze redactie realtime met elkaar koppelen. Dat geeft de mogelijkheid om realtime uit te zenden op de 106m2 grote schermen.”
Beyond Outdoor directeur Danny Tournier: “Door het weergeven van actuele informatie verhogen wij de attentiewaarde van onze digitale objecten. Bestuurders hebben nog meer aandacht voor onze reclames en dat maakt adverteren nóg aantrekkelijker.”
Binnen de spitsuren krijgt de automobilist te zien wat voor programma er op BNR uitgezonden wordt en wie het presenteert. Ook staan belangrijke interviews vermeld. En, zodra de ‘breaking news’ jingle op de radio draait, geven de schermen direct de headline weer. “Zo vragen wij niet alleen aandacht voor ons merk, maar voorzien we ook in onze taak om mensen te informeren”, zegt Van Meurs.
De actualiteiten en headlines zijn vanaf eind juni te zien op drie reclamemasten langs de A16 bij Moerdijk, de A20 bij Gouda en de A27 bij Houten. Hiermee bereikt Beyond Outdoor meer dan miljoen passanten. Later dit jaar wordt de technologie die in nauwe samenwerking met Broadsign en disxt ontwikkeld is ook ingezet op de vier nieuwe locaties van Beyond Outdoor en via andere reclamenetwerken.

Bontemast: een veelzijdige reclamemast bij Breda

In de afgelopen twee jaar hebben wij regelmatig bericht over nieuwe reclamemasten. Veel daarvan worden geplaatst in de Randstad, maar ook elders in het land groeit dit segment. Naast afslag 15, Breda centrum, van de A27 is de Bontemast geplaatst. Een 40 meter hoge reclamemast met zowel boarding als twee 60m2 LED schermen.

De Bontemast heeft daarnaast samen met het bedrijf Living Projects de toepassing geïnstalleerd om de gehele mast middels LED verlichting mee te kunnen sturen met de reclame op het LED scherm.Een unieke locatie, met veel dynamiek, veel passanten en diverse mogelijkheden voor zowel statische als bewegende reclame; de Bontemast.

De Bontemast is een ‘kleurige verzameling van onderdelen’, vandaar de naam. Op het stalen onderstel zijn 54 ledlichtarmaturen aangebracht. Het licht op de staalconstructie past zich aan aan de kleuren die gebruikt worden in de advertenties op die schermen. Vandaar dat de mast dan weer rood, blauw, groen of wit is aangelicht. Volgens de eigenaar van de mast bedragen de maandelijkse energiekosten €350.

De Bontemast staat uit tussen 2.00 en 6.00 uur in de nacht.

De mast wordt geëxploiteerd door het bedrijf Bontemast.

899215317_399945546_01

Drie nieuwe digitale reclamemasten

De ontwikkeling van de digitale reclamemasten gaat onverminderd door. In de afgelopen weken zijn maar liefst drie reclamemasten opgeleverd.

 1. Clear Channel Hillenaar presenteerde medio november haar tweede digitale Reclamemast. De bestaande analoge zijdes van Reclamemast Rotterdam A16 zijn vervangen door drie digitale LED-schermen. De mast is per direct inzetbaar en wordt onder de naam ‘Triple Digital’ verkocht. De Triple Digital is 30 meter hoog en heeft in totaal 300m2 aan advertentieoppervlak.
 2. Begin november is een reclamemast van OOHA Media met 2 digitale schermen van 138 m2 live gegaan langs de A12 richting Den Haag ter hoogte van Zoetermeer. Het totale netwerk van OOHA Media bestaat daarmee inmiddels uit 6 masten met 9 vlakken waarvan er 7 digitaal zijn. Zo wil het bedrijf doorgroeien naar een landelijk netwerk met 10 tot 12 digitale reclamemasten.
 3. Op nog geen 35 meter van de rijbaan heeft Beyond Outdoor een reclamemast geplaatst aan de A27 ter hoogte van knooppunt Lunetten. Een digitaal vlak van 106m2 en een analoog vlak. Dit is de derde reclamemast van Beyond Outdoor en ook dit bedrijf heeft concrete plannen om verder te groeien. 

Lees meer

9e digitale mast van Interbest

Met de nieuwste digitale reclamemast langs de Ring A10 Amsterdam bij de Coentunnel, brengt Interbest haar digitale Randstad netwerk op 9 locaties van in totaal 945m² LED. Interbest is de afgelopen jaren in hoog tempo bezig geweest haar beste locaties te digitaliseren om adverteerders en bureau’s nieuwe en spraakmakende reclamemogelijkheden te bieden.
interbest-coentunnel
 
Interbest noemt dit broadcasting 2.0: een gegarandeerd bereik met de flexibiliteit van internet. Adverteerders kunnen zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week, hun content via hun mobiel (of ieder ander scherm) in 3 klikken aanpassen.
De mogelijke flexibiliteit in vorm, inhoud en timing zorgt ervoor dat campagnes creatiever, slimmer en effectiever kunnen worden. Voorbeelden waren campagnes die alleen in de ochtendspits te zien waren, boven de 20°C te zien waren, online campagnes die ´live´ werden uitvergroot, koppelingen met facebook en andere externe data (o.a. TomTom). Spraakmakend was het live broadcasten van catwalk shows in samenwerking met de Amsterdam FashionWeek, het live broadcasten van RTL Boulevard, en het live starten van een reusachtige digitale aftelklok door Burgemeester van der Laan voor Sail.

Formaat van de uiting vergroot emotionele impact

De grootste exploitant van reclamemasten (Interbest) en de grootste posterspecialist (Kinetic) hebben gezamenlijk met het bureau Neurensics (neuromarketing research) onderzoek uitgevoerd naar de impact van locatie en formaat bij Out-of-Home reclame.
Deze bedrijven melden dat het gelukt is om de emotionele impact van buitenreclame te kwantificeren. De meest betrouwbare manier waarop je dit kan onderzoeken is door het brein van mensen uit te lezen en daarom werd neuro-onderzoeksbureau Neurensics ingeschakeld. Het is de eerste keer in Nederland dat proefpersonen in een MRI-scanner werden gelegd om te kijken wat er precies gebeurt in de hersenen zodra consumenten geconfronteerd worden met commerciële Out of Home uitingen.
Partijen wilden onderzoeken hoe de emotionele verwerking beïnvloed wordt door locatie en formaat van de reclame uiting. Interbest hoopte en verwachtte natuurlijk dat formaat een positief effect zou hebben. En ja: formaat speelt de belangrijkste rol bij de emotionele verwerking van uitingen.
Emotionele impact wordt tot 84% verhoogd
Onderzocht zijn reclamemasten, billboards en abri’s. Vergeleken met reclame in een abri is de emotionele impact van een billboard tot 77% sterker en van een reclamemast tot 84% sterker. Formaat is king, concluderen de onderzoekers. Billboards en masten differentiëren duidelijk tussen de positieve en negatieve emoties. Dit betekent dat als een uiting een positief gevoel uitdraagt, deze nog positiever overkomt bij de consument indien de uiting op groot formaat wordt getoond. Andersom geldt dit ook voor uitingen met een sterk negatief component. Een poster voor een enge horrorfilm is op een mast of billboard nog beter angst of gevaar uit te dragen dan op een abri.
Digitaal met animatie versterkt effect met 10%
Dit effect wordt nog sterker uitvergroot op bij een digitale uiting. Zowel positieve als negatieve emoties worden dan nog meer versterkt ten opzichte van de conventionele uiting. Uitgedrukt in factoren geeft digitaal een extra lift van 10 procent. Alle uitingen die op de digitale masten zijn getoond, waren licht geanimeerd. De meeste digitale uitingen zijn nog niet geanimeerd, maar gezien de impact loont het dus voor adverteerders om animatie toe te voegen aan hun digitale uiting, aldus het onderzoek.
Locatie heeft ook effect op impact van de uiting
Formaat speelt de belangrijkste rol bij de emotionele verwerking, maar ook locatie heeft een significante invloed op de emotionele impact van de uitingen. Een Umfeld waarbij alertheid is gewenst van de weggebruiker kan ervoor zorgen dat de impact van de uiting daalt, denk aan locaties met kruispunten of rode stoplichten Afhankelijk van de ‘negatieve’ situatie kan dit oplopen tot een daling van 73 procent. Maar een groen stoplicht kan de emotionele impact tot 27 procent laten stijgen.
Onderzoeksopzet
Het is de eerste keer in Nederland dat proefpersonen in een MRI-scanner werden gelegd om te kijken wat er precies gebeurt in de hersenen zodra consumenten geconfronteerd worden met commerciële Out of Home uitingen. Voor de onderzoeken zijn in totaal 48 mensen gescand en meer dan 25.000 hersenscans van het hele brein geanalyseerd. Terwijl de proefpersonen in de scanner lagen, werd een film getoond waarin ze beelden zagen van een autorit waarbij langs de verschillende formaten -abri’s, billboards en masten- werd gereden. In de diverse formaten zaten exact dezelfde uitingen. Daarvóór hadden de proefpersonen de film al in 3D bekeken, zodat de ruimtelijke aspecten van de formaten goed overkomen.
Door op deze nieuwe virtuele manier te werken kon het onderzoek zo ecologisch valide mogelijk worden uitgevoerd, omdat alle omgevingsfactoren gecontroleerd waren. Voor het Umfeldonderzoek is er een experiment opgezet dat is ontworpen als een fake theorie rij-examen. De proefpersonen moesten bepalen of ze bij elke situatie moeten remmen of niets hoeven te doen. Naast elke verkeerssituatie zijn negatieve en positieve posters weergegeven. Tijdens de taak werd de hersenactiviteit gemeten. De emotionele impact werd berekend door de breinreacties op negatieve en positieve posters met elkaar te vergelijken tussen de verschillende formaat- en Umfeldcondities.
Ter illustratie: welke invloed heeft Umfeld?
kineticumfeld

Digitale Reclamemast Moerdijk (A16)

Nieuwe exploitant Beyond Outdoor presenteert zich
De markt van reclamemasten ontwikkelt zich de laatste jaren snel. Marktleider Interbest heeft inmiddels als zeven masten voorzien van een groot LED-scherm. Clear Channel heeft een dubbelzijdige reclamemast langs de nieuwe snelweg A5 gerealiseerd en OOHA Media heeft ook al op vijf locaties LED-schermen geïnstalleerd.
Adverteerders krijgen nu nog meer mogelijkheden door de komst van een nieuwe exploitant, Beyond Outdoor. Deze Rotterdamse onderneming heeft langs de A16 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder een 20 meter hoge reclamemast geïnstalleerd, met aan een zijde een 106m2 groot LED-scherm van hoge kwaliteit (16 pitch). De A16 is de belangrijkste verkeersader tussen Rotterdam en Breda.
Beyond Outdoor kiest voor de strategie om adverteerders een loop te bieden van 6 seconden, echter slechts met drie adverteerders (andere exploitanten kiezen meestal voor een loop van 24 seconden – dus vier adverteerders). Meer attentiewaarde voor de hoofdsponsors derhalve.
Dit is de eerste reclamemast van Beyond Outdoor. Over een paar weken zal ook een reclamemast bij Gouda (A20) gerealiseerd worden en vermoedelijk voor het eind van dit jaar ook een reclamemast langs de A27 bij Houten. Kortom, meer mogelijkheden voor adverteerders zodat dit segment vermoedelijk verder zal doorgroeien.

Haai grijpt de Vis

Ter promotie van het jaarlijks terugkerend fenomeen ‘Shark Week’ is een spectacular te zien op de Reclamemast Schiphol langs de snelweg A4. Als startsein voor de nieuwste editie van deze themaweek heeft Discovery Channel in samenwerking met Clear Channel Hillenaar deze opvallende reclame-uiting ontwikkeld. 
Shark Week wordt in de Verenigde Staten al uitgezonden sinds 1988. Discovery neemt de Nederlandse televisiekijkers van maandag 13 t/m zaterdag 18 juli elke dag van 21:00 tot 23:00 uur mee in de wereld van de haai. In tien nieuwe documentaires staat het leven van dit machtige prehistorische zeeroofdier centraal. Van mysterieuze Ninja sharks tot een witte seriemoordenaar voor de kust van Californië, tijdens Shark Week komt het allemaal aan bod.
Met meer dan drie miljoen passanten per twee weken is ‘De Vis’ een ideale locatie om op spectaculaire wijze aandacht te trekken bij het grote publiek.

Reclamemast Zaltbommel omgezet naar digitaal

De groei van digitale buitenreclame zal niemand ontgaan. Met name in stadscentra en langs snelwegen zien we grote LED-schermen verschijnen. Interbest is voorloper op dit gebied langs snelwegen in de Randstad. Met de oplevering van het 100m² digitale scherm bij de brug Zaltbommel langs de A2, breidt Interbest haar digitale netwerk uit naar 8 locaties. Adverteerders en bureau’s krijge hiermee nieuwe en spraakmakende reclamemogelijkheden. In vorm, inhoud en timing. Adverteerders kunnen bij Interbest zelf 24uur per dag, 7 dagen per week, hun content via hun mobiel (of ieder ander scherm) in 3 klikken aanpassen.
Recente voorbeelden waren campagnes die alleen boven de 20°C te zien waren, of alleen tussen 12-14u, online campagnes die ´live´ werden uitvergroot, koppelingen met facebook en andere externe data (o.a. TomTom). Spraakmakend was het live broadcasten van catwalk shows in samenwerking met de Amsterdam FashionWeek (‘de grootste catwalk show ter wereld’), en het live vertonen van de finishfoto’s van de Mudmasters Haarlemmermeer.
Meindert van den Heuvel, directeur: ‘Adverteerders en bureaus zijn erg enthousiast over de mogelijkheden en de samenwerking. Bovenstaande voorbeelden laten dat zien. Het is een slimme en spraakmakende manier om voor een groot publiek te adverteren. Reden voor ons om voor het eind van de zomer hebben nog 2 extra LED schermen in de Randstad operationeel te hebben.’
FACTS:

 • 8 Randstad LED schermen realiseren 11,4 miljoen contacten per 2 weken (bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens);
 • LED schermen erg selectief op ‘intellectuele doorgroeiers’, ‘hoogopgeleid’ WO’ en ‘gezinsinkomen 2,5x modaal’ (bron: TomTom/Cendris);
 • Impact van digitaal groot-formaat substantieel groter dan klein formaat buitenreclame (bron: Neurensics)

Nieuwe digitale reclamemast van OOHA Media langs A15

OOHA Media heeft wederom een digitaal scherm opgebouwd langs de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam. In de richting Rotterdam is een LED-scherm opgehangen van 12 x 9 meter. De A15 kenmerkt zich als een belangrijke verkeersader tussen Gorinchem en Rotterdam waar frequent file staat. Ook op deze positie biedt OOHA Media de mogelijkheid om via programmatic buying en realtime bidding in te kopen in samenwerking met Platform161 en My Ad Booker. De realtime data van het aantal voertuigen worden aangeleverd door de Nationale Databank Wegverkeergegevens, onderdeel van Rijkswaterstaat. Het LED-scherm is per direct inzetbaar.
OOHA Media is een Nederlandse Out-of-Home-exploitant actief in digitale snelwegmasten. Sinds 2014 breidt het aantal locaties in rap tempo uit met als doelstelling om landelijk een standalone positie te creëren met digitale schermen. Inmiddels heeft OOHA Media locaties langs de A1 bij Hoevelaken, de A2 bij Vianen, de A15 bij Hardinxveld-Giessendam, de A30 bij Barneveld, de A73 bij Venray en later dit jaar de A12 bij Zoetermeer.

Nieuwe reclamemast bij Werkendam discutabel

De plaatsing van reclamemasten gaat vaak gepaard met vele bezwaren. Zo ook in de gemeente Werkendam (Hank). Er staat al langere tijd een reclamemast van De Kurenpolder (zie foto).  In 2008 waren er problemen met het provinciebestuur over de reclamemast. Om de mast ten gunste van De Kurenpolder toch mogelijk te maken is het bestemmingsplan aangepast, echter wel onder strikte voorwaarden (alleen niet-bedrijfsgebonden reclame).
Het college kreeg een paar jaar geleden een ander verzoek op zijn bordje: of niet-bedrijfsgebonden reclame kon worden toegestaan op de bestaande mast op recreatiepark De Kurenpolder. Hoewel B en W daarin hetzelfde standpunt innamen – nee, past niet in landelijk gebied – floot de gemeenteraad het college terug. De gemeente kreeg de opdracht het vertonen van bedrijfsvreemde reclame op de mast van De Kurenpolder planologisch te regelen. Inmiddels is daar een vergunning voor verleend.
De eigenaar van wegrestaurant Napoleon en de daarnaast gelegen parkeerplaats (de heer Ad Valk) heeft nu ook plannen om een reclamemast te plaatsen, waarop ook niet-bedrijfsgebonden reclame te zien zal zijn (commerciële reclame dus). Burgemeester en wethouders van Werkendam willen hier echte niet aan meewerken (het college vond dat zulke reclame-uitingen niet thuishoren in het landelijk gebied en er zou een precedentwerking vanuit gaan). Het college heeft de heer Valk er op gewezen dat hij zijn verzoek desondanks ter beoordeling aan de gemeenteraad kan voorleggen.
Met deze wetenschap in zijn achterhoofd had Valk gevraagd waarom de gemeente niet ook aan zíjn verzoek kan meewerken. Het college verwijst hem dus naar de gemeenteraad, waarmee de vrees voor precendentwerking bewaarheid lijkt te zijn geworden: ‘Om het bestemmingsplan te herzien of af te wijken van het bestemmingsplan is een standpunt van de gemeenteraad benodigd. Het staat u vrij de gemeenteraad of raadsfracties te benaderen om zo’n standpunt te verkrijgen.’ Kortom: het laatste woord is aan de gemeenteraad.

Fashionweek via livestreams op reclamemasten

Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam en Interbest broadcasten vanaf 22 januari tot en met 26 januari dagelijks een grote catwalk show integraal ‘live’ op de 100m² LED schermen van Interbest langs de snelweg. De live uitzendingen vinden plaats tijdens de avondspits zodat veel mensen kunnen meegenieten van de shows van topontwerpers.
Het concept is simpel: een livestream van alle grote show wordt 1-op-1 doorgezet naar de LED schermen. Waarmee feitelijk de grootste en best bekeken modeshow ter wereld wordt gecreëerd. De volgende catwalk shows worden (of zijn reeds) ‘live’ gebroadcast langs de snelwegen:
Don 22 januari     18.30 uur    Mercedes-Benz presents AVELON
Vrij 23 januari      18.00 uur    Aziz Bekkaoui
Zat 24 januari      17.00 uur    smart presents SIS by Spijkers en Spijkers
Zon 25 januari     17.00 uur    L’oréal Professionnel presents Dennis Diem
Maa 26 januari     18.00 uur    DORHOUT MEES
Rob Zomer, directeur FWN: “Fashionweek blijft constant op zoek naar manieren om liefhebbers van fashion kennis te laten maken met de professionele catwalk shows in Amsterdam. Deze schermen zijn een ideale manier om consumenten die geen kaartje hebben weten te bemachtigen voor de shows toch te laten mee genieten van het Nederlandse ontwerptalent”

Interbest start met exploitatie van 7e digitale reclamemast

interbesta12
 
Met de oplevering van het 100m² digitale scherm tussen Den Haag en Utrecht langs de A12, breidt Interbest haar digitale Randstad netwerk uit naar 7 locaties. Hiermee wordt al het verkeer (‘volgens Interbest’) tussen- en naar de grote steden in de Randstad bereikt (bron: Tom Tom).
Interbest is al in 2012 begonnen haar toplocaties te digitaliseren. Door een zeer hoge pixeldichtheid (P16) en het gebruik van SMD Led, hebben de schermen een hoge scherpte en helderheid. Met lichtsensoren wordt iedere moment van de dag de helderheid (lees lichtsterkte) van de digitale schermen aangepast. Interbest meldt dat op korte termijn het aantal digitale schermen zelfs uitgebreid wordt naar 10. Andere exploitanten (zoals OOHA en Clear Channel) hebben ook stappen gezet in de digitalisatie, maar Interbest neemt duidelijk het voortouw. Dit zijn echter wel tekens dat het adverterend bedrijfsleven deze nieuwe reclamemogelijkheden waardeert.
Het digitale Randstad netwerk realiseert 10,2 miljoen contacten per 2 weken (bron: NDW, Nationale Databank Wegverkeersgegevens) en bestaat uit de volgende locaties:

 • Zoetermeer Zevenhuizen A12 – Schiphol A4
 • Utrecht Knooppunt Lunetten A12/A27 – Amsterdam Ring A10
 • Rotterdam Van Brienenoordbrug A16 – Delft TU A13
 • Amersfoort Knooppunt Hoevelaken A1/A28
 • Schiphol A4
 • Amsterdam Ring A10
 • Delft TU A13

Meindert van den Heuvel, directeur meldt in het persbericht: ‘Digitale schermen bieden een waanzinnige flexibiliteit. In vorm, inhoud en timing. Adverteerders kunnen zelf 24/7 hun content via hun mobiel (of ieder ander scherm) in 3 klikken aanpassen. We hebben advertenties gehad die alleen boven de 20°C te zien waren, of alleen tussen 12-14u, online campagnes die ´live´ werden uitvergroot, koppelingen met facebook en andere externe data. Kortom, het is een manier om slimmer en spraakmakender voor een groot publiek te adverteren.’
Zie hierna een overzicht van alle 7 digitale reclamemasten van Interbest.
Lees meer

LED reclamemast bij Vught roept weerstand op

vandervalkvught550
Aan de Bossche Randweg tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught bij Hotel van der Valk is recent (op grondgebied van de gemeente Vught) een LED reclamemast geplaatst.
Maar niet iedereen is er blij mee, er werd zelfs een Facebookpagina ‘Lichtmastvandervalk Weg’ voor opgesteld. De problematiek is vergelijkbaar bij plaatsingen van reclamemasten in andere gemeenten.  Uit de Facebookpagina:
“Terwijl de Gemeente beweert alles volgens de procedure te hebben gedaan heb ik inmiddels het volgende ontdekt: 
– bedrijfsreclame voor eigen bedrijf is in Vught vergunningsvrij. Naar de vorm wordt door welstand wel gekeken. Het ingediende ontwerp laat ook alleen eigen bedrijfsreclame zien; om die reden wordt de vergunning verleend. In de gemeenteverordening staat overigens dat bewoners geen overlast mogen ondervinden van bedrijfsreclame; inmiddels weet ik dat bewoners van de eerste flat aan het Heunpark er zwaar ziek van zijn. Dit is de eerste reden waarom de led- schermen in de huidige vorm nooit geplaatst hadden mogen worden. De gemeente Vught schendt hiermee haar eigen huishoudelijk reglement.
(Om onduidelijke redenen wordt daarna precies dàt puntje van Vught welstandsvrij verklaard….. Dat puntje lijkt een klein stukje niemandsland tussen de gemeentes ‘s- Hertogenbosch en Vught….)
– vd Valk is door reclameverkoop aan derden op de led- schermen afgeweken van de ingediende aanvraag (reclame voor eigen bedrijf) ; dit is de tweede reden waarom de schermen zo niet geplaatst hadden mogen worden (want dan wèl vergunningsplichtig met licht- en milieutoetsing), en tegelijk een legitieme reden voor de gemeente om vd Valk ter verantwoording te roepen. – Bij dergelijke LED- schermen moet volgens de provincie ALTIJD een lichtmetingsonderzoek worden gedaan, zoals ook verplicht is bij verlichting van sportcomplexen. Niet gedaan…… de mast staat aan de rand van een beschermde ecologische verblijfszone in het kader van Natura 2000 (bossche broek). Om die reden had bij de provincie ook een milieuvergunning moeten worden verkregen. Deze vergunning is tot op heden niet aangevraagd. Daarmee is er een derde reden om vd Valk op het matje te roepen.
– in een landelijke richtlijn lichtreclame worden duidelijke uitspraken gedaan over uitstraling over natuurgebieden, gemeente-overschrijdende overlast en horizonvervuiling. Allemaal van toepassing, en voor de provincie concrete reden om in te grijpen (en de gemeente Vught te overrulen).
Wie geïnteresseerd is in onderliggende stukken kan mij benaderen.

Ondertussen brandt de mast 24 uur, in plaats van hem ’s nachts te verduisteren, zoals de general manager van vd Valk eerder beweerde. Diverse bewoners van Zuid èn Vught hebben zich bij mij gemeld. Ook ambtenaren in de provincietoren vragen zich af welke “dwaas” dat scherm daar heeft neergezet. Maar de gemeente Vught blijft aangeven dat zorgvuldig is gehandeld. Hoe veel gaten wil je in je kaas??”
In het Brabants Dagblad wordt een reactie van de provincie gegeven:
De provincie is van mening dat de LED-lichtreclamemast aan de Bossche randweg, die onlangs door Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught is geplaatst, geen negatieve effecten heeft op omliggende natuur zoals het Bossche Broek. Enkele Vughtenaren en Bosschenaren maakten bezwaar tegen de opvallende lichtmast. Zij vinden de reclamemast horizonvervuiling en vrezen voor schade aan het beschermde natuurgebied Bossche Broek. Fractievoorzitter Judith Hendrickx (De Bossche Groenen) stelde het Bossche college van B en W schriftelijke vragen over de opvallende mast met lichtreclame.

Reclamemast bij Staphorst gaat zondag op zwart

De twee nieuwe elektronische reclameschermen langs de A28 bij Staphorst gaan op zondag op zwart. Dat hebben de Staphorster ondernemers, die zich hebben verenigd in A28 Staphorst Media besloten.

Langs de rijksweg A28 bij Staphorst bouwt KPN momenteel een veertig meter hoge zendmast ten behoeve van het 4G netwerk. Op circa 6 meter hoogte komen er twee grote LED-schermen (6,5 x 4 meter) aan te hangen, waar plaatselijke ondernemers zich op mogen presenteren; geen films, maar stilstaande beelden. Elke zes seconden zal er een andere bedrijfsnaam getoond worden.
De mast krijgt een Staphorster karakter: op zondag staan de schermen op zwart. Zes dagen reclame en één dag niet: alle ondernemers kunnen zich in het plan vinden. In juni werd de fundering gestort; eind september wordt gewerkt aan de mast en de montage van de schermen. Woordvoerder Klaas Klein meldde in het Reformatorisch Dagblad: „De schermen gaan zondags op zwart, omdat een aantal ondernemers dat graag wil. Anderen conformeren zich daaraan. Het besluit was zo genomen. Zes dagen per week zijn we te zien. Als het van de zevende dag afhangt, doen we doorde­weeks iets niet goed.” Andre Koers van A28 Media meldt in De Telegraaf: “Er zijn inwoners van dit dorp die vinden dat er zondag geen reclame gemaakt mag worden. Daarom gaan ook vaak de gordijnen bij etalages dicht. Voor die groep is de zondagsrust belangrijk'”
Dertig plaatselijke ondernemers werken samen in een stichting die de exploitatie verzorgt. Ze hebben samen A28 Staphorst Media opgericht. Hierop gaan lokale Staphorster bedrijven adverteren. De Industriele Contact Club Staphorst en Staphorster bedrijven hebben hiervoor A28 Staphorst Media opgericht.
Volgens berichtgeving van RTV Oost verdient ook de gemeente er geld aan. Omdat KPN toestaat dat er schermen aan de mast komen te hangen, wordt er door hen geen pacht meer aan de gemeente betaald. De stichting van ondernemers heeft deze verplichting overgenomen. Het schijnt om enige tienduizenden euro’s per jaar te gaan. Oud-wethouder Jan Talen – die na de verkiezingen niet terugkwam – noemde altijd het bedrag van 50.000 euro per jaar, maar een woordvoerster van stichting zegt dat hier nog geen overeenstemming over is.
 

Q-music spectacular voor ‘Het Geluid’

hetgeluid
Langs de A27 (Utrecht-Breda) is vanaf 22 september een spectacular te zien van Q-music rond het radiospel ‘Het Geluid’.
Het gaat om een outdoor object van 7 meter hoog (in samenwerking met Interbest). De campagne wordt ondersteund met een aantal megabillboards door het land.
Bij het spel krijgt de luisteraar een geluid te horen dat hij moet raden. Gebeurt dat, dan wint hij het bedrag dat Het Geluid op dat moment waard is (vanaf 2.500 euro). Elke keer dat er op Q-music een fout antwoord wordt gegeven, wordt Het Geluid 100 euro meer waard. De teller staat inmiddels al boven de 10.000 euro.

Nieuwe digitale reclamemast langs de A1 richting Hoevelaken

OOHA-Hoevelaken

Zoals we al vaker dit jaar gezien hebben, groeit de markt van de digitale reclamemasten snel. Interbest heeft er al zes operationeel, Clear Channel startte in juli langs de A5 met een dubbele digitale mast en OOHA Media introduceert nu haar (tweede) digitale reclamescherm aan de A1. Deze reclamemast is aan de A1 tussen Barneveld en Hoevelaken, vlak voor het knooppunt Hoevelaken, gesitueerd. Het scherm is 60 m2 groot en hangt op slechts 16 meter van de rijbaan. De voorbijgangers zien het scherm echt in close up én haarscherp, dankzij de relatief hoge resolutie LED-schermen.

Met de realisatie van deze tweede digitale reclamemast in drie maanden wil OOHA Media naar eigen zeggen inspelen op de behoefte aan flexibel in te zetten reclamecampagnes. LED-schermen maken het mogelijk snel in te spelen op de actualiteit. Klanten kunnen veel sneller wisselen en gebruik maken van verschillende uitingen dankzij het gebruik van de digitale techniek. Digitale reclamemasten bieden nieuwe mogelijkheden in vergelijking met de traditionele masten. De allernieuwste technieken zorgen er voor dat reclame-uitingen in de hoogste beeldkwaliteit zichtbaar zijn. Een helder en scherp beeld, gecombineerd met prachtige kleuren, brengen advertenties als het ware tot leven. Elke zes seconden wisselt het beeld naar de volgende campagne in een vastgestelde volgorde.