WIRA: grote implicaties voor aanbestedingen

Op 19 februari 2010 is de Wet implementatie rechtbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) in werking getreden. Met name artikel 6 uit deze wet is van invloed op de gunningsbeslissing en geldt derhalve ook op de aanbestedingen van diverse buitenreclame projecten.
De mededeling inzake de gunningbeslissing moet alle relevante redenen omvatten voor die beslissing.

Indien de aanbestedende dienst het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ gebruikt, heeft deze voor de beoordeling van de inschrijvingen scores toegekend en op basis van de scores een rangschikking gemaakt. Het ligt dan in de rede dat de scores en relatieve positie ten opzichte van de ‘winnaar’ meegezonden worden als onderbouwing van de gunningsbeslissing. Een precieze invulling hangt veelal af van de omstandigheden van het geval, maar de relevante redenen kunnen onder meer de volgende elementen omvatten:
– bekendmaking van de eindscores zowel van de afgewezen inschrijver als van de geselecteerde ondernemer;
– de scores van de afgewezen inschrijver op specifieke kenmerken, en de reden waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet de maximale score is toegekend;
– verduidelijking van de toepassing van de gehanteerde criteria bij gunning volgens het criterium economisch meest voordelige inschrijving.
Het is dus niet zonder meer voorgeschreven dat de scores en relatieve positie ten opzichte van de winnaar meegezonden worden. In de gunningsbeslissing dienen de relevante redenen te worden genoemd. Welke dat zijn, en hoe die precies worden benoemd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Dit kan bijvoorbeeld ook door bekendmaking van de scores van de afgewezen inschrijver op specifieke kenmerken, aangevuld met de reden waarom op dat specifieke kenmerk niet de maximale score is toegekend.
Samengevat zal de gemeente de relevante redenen van de gunningsbeslissing vermelden, die de desbetreffende ondernemer in staat stellen om een beoordeling te maken over de kans op succes wanneer deze een zaak aanhangig maakt bij de rechter. De wijze waarop dit gebeurt, hangt af van de omstandigheden van het geval. De gemeente zal in ieder geval vertrouwelijk om moeten gaan met informatie die haar in het kader van een inschrijving vertrouwelijk ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld omdat openbaarmaking van deze gegevens de gerechtvaardigde commerciële belangen van inschrijvers kunnen schaden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *